خط تقطیری روغن تفلیس ۱۰تن

فروش صادراتی اولین خط تقطیری بچ  با ۳ محصول اصلی

محل پروژه :تفلیس گرجستان

ظرفیت :۱۰۰۰۰ لیتر در ۱۲ ساعت

روش :تقطیر مولکولی بچ /خاک

شروع نصب :۹۹/۰۳/۲۰

راه اندازی :

Go to top