خط تصفیه روغن تین فیلم نجف ۹۸

فروش صادراتی اولین خط تین فیلم اواپراتور با ۳ محصول اصلی

محل پروژه :نجف عراق

ظرفیت :۱۲۰۰ لیتر در ساعت

روش :تین فیلم /خاک

شروع نصب :۹۹/۰۱/۲۰

راه اندازی :

Go to top