خط تصفیه روغن تین فیلم بصره ۹۸

فروش صادراتی اولین خط تین فیلم اواپراتور با ۳ محصول اصلی

محل پروژه :بصره عراق

ظرفیت :۱۲۰۰ لیتر در ساعت

روش :تین فیلم /خاک

شروع نصب :۹۸/۱۱/۰۳

راه اندازی :

Go to top