فرآورده ها و ضایعات نفتی

کشور ایران به دلیل نفت خیز بودن محصولات مختلف برای تحقیقات و فرآوری دارد این گروه آماده خود را برای همکاری در زمینه های خوراک های پایه نفتی به منظور استفاده و کاربردی کردن  تکنولوژی تقطیر مولکولی تحت خلاء بالا و تبخیر در فیلم نازک ، استخراج با حلال را اعلام میکند و اماده است تا در این زمینه وارد همکاری مشترک شود. 

اولویت های شرکت برای همکاری:

بالابردن کیفیت محصولات - نوآوری در تولید محصول - بالابردن راندمان - خاص بودن و تک بودن 

Go to top