کلی CLAY

تکنولوژی خاک برای تصفیه روغن کارکرده که در دنیا به فناوری Clay  معروف است یکی از اولین روشها برای بازیافت روغن کارکرده است . کاربرد این روش به زمانی برمیگردد که روغن های مورد استفاده در خودرو فقط از روغن پایه تولید میشد . 

روش خاک ارزانترین روش برای سرمایه ثابت و گرانترین روش از لحاظ بازدهی می باشد و بیشتر زمانی بکار میرود که روغن سوخته قیمت پایین داشته باشد یا مجانی باشد . 

روش کار :- روغن سوخته در دیگ جوشی همراه با 20 تا 25% خاک حرارت داده میشود تا به دمای 380 درجه برسد ، سپس دمای روغن را تا دمای مناسب فیلتر پایین آورده میشود و به فیلتر پرس وارد میشود تا خاک از روغن جدا شود ، روغن تولیدی دارای رنگ روشن با ویسکوزیته بالا است

معایب : هزینه بالا تولید ، بازدهی پایین ، کیفیت پایین روغن پایه ، و...

مزایا: ارزان بودن تجهیزات ، ساخت سریع 

کاربرد مناسب : استفاده برای بازیافت  روغن های صنعتی و هیدرولیک کارکرده بدون مواد پلیمری و تولید سوخت 

گروه MTSP ارائه کننده تکنولوژی CALY برای بازیافت روغن کارکرده در ایران می باشد.

 

CLAY TREATMENT

 

Many people become confused when talking about filter aids and the various clays used for oil treatment. These are two completely different types of materials. (Filter aids are described in further detail below).

The clays used in our oil purification process (such as Fuller’s Earth) are bentonite clays. When properly pre-treated (or “activated”), the clay will attract impurities, which become chemically attached to the clay, removing them from the oil.

The clays are particularly reactive with acidic materials. During oil oxidation, many acidic by-products are formed; these will oxidize further to produce the sludges and varnishes typically found in severely oxidized oils.

In the field of oil chemistry, it is well-known that these acidic materials are formed in the oxidation process and then act as catalysts for further oxidation. Removal of these materials while they are present only in small amounts will enhance the stability of the oil and extend its life.

Clay treatment is normally accomplished by mixing a specific amount of activated clay with an oil, in a specially-equipped reactor. The oil/clay mixture is heated to a pre-determined temperature, for a very specific time period. The oil is cooled and filtered to remove all traces of clay. Contact at a temperature that is too high or too low will not remove the impurities efficiently. Contact for too long a time period can degrade oil quality and additives.

Clay treatment is particularly effective for removing very small particles of degraded oil additives. These particles are semi-plastic and have been proven to pass through even a 0.45-micron filter

Go to top