تکنولوژی طراحی

 

مهندسی تصفیه سبز پارسیان ارائه میدهد بسته مهندسی برای هر مشتری ، این بسته به طور معمول شامل موارد زیر است طراحی ميشود :

 • Design Basis : Site-specific meteorological and ambient conditions as well as required characteristics of utility supply systems are summarized.طراحی پایه : برسي شرایط محیط و همچنین ویژگی های مورد نیاز سیستم براي يك پروژه خلاصه شده است.

 • Process Description : The purpose and characteristics of key process unit operations and equipment are outlined in narrative form.شرح فرآیند : هدف و ویژگی های كليدي فرآيند در فرم خلاصه آورده شده است

 • Equipment List : A list is provided to identify all required process equipment.لیست تجهیزات : لیست ارائه شده برای شناسایی تمام تجهیزات فرایند مورد نیاز است.

 • Process Flow Diagrams and Heat & Material Balances : A PRO II process simulation for the plant is developed.نمودارهاي جریان فرآیند و حرارت: شبیه سازی همه فرایند تاسيسات و تمام جریان فرایند در قالب جداول تعریف شده است. Temperatures, pressures, flow rates, and physical properties at normal operating conditions are defined for all process streams. درجه حرارت ، فشار ، سرعت جریان و خواص فیزیکی در شرایط عملیاتی معمولی برای تمام پروسه جریان تعریف شده است.

 • Piping and Instrumentation Diagrams : A diagram is provided to show the interconnection of process equipment and the instrumentation used to control the process.لوله کشی و نمودار دستگاها : نمودار ارائه شده است برای نشان دادن روند اتصال از تجهیزات و ابزار دقیق جهت کنترل روند. Line sizes are shown and interconnection of key process utilities (hydrogen, steam, hot oil, etc.) are identified. اندازه خط نمایش داده می شود و اتصال از تاسیسات فرآیند کلید (هیدروژن ، بخار ، روغن داغ ، و غیره) شناخته شده است.

 • Process Equipment Datasheet : Preliminary data sheets are provided for all major equipment items.شرح اطلاعات فرآیند تجهیزات : اطلاعات اوليه ارائه شده برای همه تجهیزات.

 • Instrument List : Control valves, level instruments, flow instruments, pressure instruments, temperature instruments and relief devices are identified and preliminary data sheets provided.فهرست دستگاه : دریچه های کنترل ، ابزار سطح ، ابزار جریان ، ابزار فشار ، ابزار درجه حرارت و تجهیزات کنترل شناسایی شده و در برگه های اطلاعات مقدماتی فراهم شده است.

 • Piping : A piping specification, line list and piping classification index are provided.لوله کشی : مشخصات لوله کشی ، فهرست خط و لوله کشی شاخص طبقه بندی ارائه شده اند.

 • Control Philosophy : A narrative is provided to describe the control logic and interlock schemes.روش کنترل:شرح از روشكنترل ارائه شده است

 • Effluent Stream List : Quantities and characteristics of all effluent streams are defined.فهرست جریان برگشتي: مقدار و مشخصات تمام جریان برگشتي تعریف شده است. Specific items included are:ايتمهاي مخصوص عبارتند از :
  • List of vapor emission sources فهرست منابع خروج بخار
  • Composition and flow rate of process off gas and evaluation of whether this material can be sent to the hot oil heater or must be sent to a thermal oxidizer. ترکیب و سرعت جریان گاز و ارزیابی اینکه آیا این مواد را می توان به گرم كن روغن داغ ارسال شود و یا باید به اکسید کننده حرارتی فرستاده شود.
  • Hot Oil Heater and Steam Generation Boiler characteristics, evaluation of flue gas treating requirements and definition of effluent flue gas treating system requirements and definition of effluent flue gas treating system requirements اجزاي بويلر بخار و روغن داغو ارزیابی گاز
  • Flare emissions شعله مشعل
  • Liquid Effluent Streams جریان مایع برگشتي
  • Solid Waste quantities and characteristics مقدار مواد زائد جامد و مشخصات
  • By-product quantities and characteristics مقدار و مشخصات محصول
  • Sulfur Balance مقدار گوگرد

 • Quality Assurance and Laboratory Information : A discussion of the routine analytical testing required for a waste oil re-refinery is provided.تضمین کیفیت و اطلاعات آزمایشگاهي: بحث تحلیلی مورد نیاز برای آزمایش معمول ضایعات بازیافت مجدد فراهم شده است. Typical sampling points are discussed and a summary of laboratory procedures and equipment is defined. نقاط نمونه برداری نمونه مورد بحث قرار گرفته و خلاصه ای از روشهای آزمایشگاهی و تجهیزات تعریف شده است.

Utilities Consumption : Required chemicals and utilities are identified and consumption rates are shown for treating chemicals, catalyst, steam, water, nitrogen, air, hydrogen, etc.مواد مصرفي: مواد شیمیایی مورد نیاز و شناسایی مقدار جريان و مصرف نمایش داده می شود برای مواد شیمیایی ، کاتالیزور ، بخار ، آب ، نیتروژن ، هوا ، هیدروژن ، و غیره.

 

Technology Design

MTSP provides Basic Engineering Package services for each client. This package typically includes the following design deliverables:

·Design Basis

·Process Description

·Equipment List:

·Piping and Instrumentation Diagrams

·Process Equipment Datasheet

·Control Philosophy:

·Effluent Stream List

·Quality Assurance and Laboratory Information

Go to top