آموزش و راهنمایی

برای مشتریان یک برنامه جامع آموزشی و راهنمای فراهم می کند.

راهنمای کار با خط عبارتند از:

روش عملیاتی استاندارد (دستورالعملهای عملیاتی استاندارد) برای کار کردن خط تصفیه روغن  و همچنین راه اندازی کارخانه، خاموش کردن سیستم و عیب یابی مشکلات که ممکن است رخ دهد.

 آموزش به اپراتور در محل پروژه انجام می شود .

برنامه های آموزشی یک منبع ارزشمند است و به عنوان بخشی از بسته فنی اضافه شده است.

Go to top