• نمایشگاه نفت تهران - ۱۱الی ۱۴ اردیبهشت - غرفه بهاران شیمی سالن ۵A
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما
  • پالایش سبز پارسیان دوستار محیط زیست

محصولات اصلی و فرعی بازیافت شده از روغن سوخته

محصولات اصلی و فرعی بازیافت شده از روغن سوخته:

 

Group I Re-Refined Base Oils

Group II Re-Refined Base Oils

Additional Products:

Asphalt Flux

Light end distillates - Gas Oil/Recycled Fuel Oil

 

Go to top