• نمایشگاه نفت تهران - ۱۱الی ۱۴ اردیبهشت - غرفه بهاران شیمی سالن ۵A
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما
  • پالایش سبز پارسیان دوستار محیط زیست

مقایسه روش های بازیافت روغن سوخته

روش

Vacuum disitillation with clay treatment process

Acid clay process

Direct clay treatment process

FE-MTSP process

Distillation followed by solvent extraction

درصد بازدهی

65 - 75%

60 - 62%

54 - 60%

65 - 75%

65 - 75%

کیفیت

High

Low

Low

High

High

مصرف انرژی

Low

Low

Low

Low

Low

روند

نیمه پیوسته - پیوسته

Batch

Batch

نیمه پیوسته - پیوسته

نیمه پیوسته - پیوسته

مصرف ماده خطرناک

None

Acid

None

None

None

باقی مانده

12-15

ندارد

ندارد

12-15

12-15

لجن اسیدی

ندارد

زیاد

ندارد

ندارد

ندارد

درصد خاک

2.5-6%

8-12%

20-30%

2.5-6%

2.5-6%

گرمایش

غیرمستقیم

مستقیم

مستقیم

غیرمستقیم

غیرمستقیم

Go to top